ข่าวโครงการ
|
ความคืบหน้าโครงการ
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน มีนาคม – เมษายน 2558
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2558
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน มกราคม 2558
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน ธันวาคม 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน กันยายน 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน มิถุนายน 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ H Condo
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน เมษายน 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน มกราคม 2557
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน ธันวาคม 2556
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน พฤศจิกายน 2556
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน ตุลาคม 2556
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน กันยายน 2556
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน สิงหาคม 2556
ความคืบหน้าโครงการฯ เดือน กรกฎาคม 2556
Construction update April, 2013
Construction update March, 2013
Project Progress Plan
Project Progress at 2nd phase of
Structural Construction 1st-5th floor (August – September 2012)
Project Progress at 1st phase of
Structural Construction 1st-5th floor (June – July 2012).